NS Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn, vì không muốn người lạ dạy con mình… !

Chưa phân loại

N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼T̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼:̼

̼”̼C̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼r̼ễ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn vì không muốn người lạ dạy con - Ảnh 1.

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼r̼ễ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼1̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼è̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼C̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼!̼

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn vì không muốn người lạ dạy con - Ảnh 3.

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼i̼ ̼T̼V̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ỡ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼õ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼.̼

̼Đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn vì không muốn người lạ dạy con - Ảnh 4.

̼”̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼!̼”̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼!̼”̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼”̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼:̼

̼”̼V̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼…̼

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn vì không muốn người lạ dạy con - Ảnh 5.

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼!̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ô̼i̼”̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼

̼C̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn vì không muốn người lạ dạy con - Ảnh 6.

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼:̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼?̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.